Fragen Sie
uns nach der
Lieferzeit:
Diese kann
aufgrund von
Corona
abweichen.


Informeer
bij ons naar
de levertijd:
wegens
Corona
kan deze
afwijken.Enquire about
delivery times
as they may
differ due
to Corona.
 


Renseignez-vous
sur les délais
de livraison
car ils peuvent
différer en
raison de
Corona.  Wir liefern alle 5500 Tripp-Lite Produkte!
  Dies ist der vollständige Produktkatalog..

  Wij leveren alle 5500 Tripp-Lite produkten!
  Dit is de volledige produktcatalogus..

  We can deliver all 5500 Tripp-Lite products!
  This is the complete product catalogue..

  Nous vendons tous les 5500 produits Tripp-Lite!
  Ceci est le catalogue complet des produits..

Algemene Voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door  Maxsim (hierna te noemen “Leverancier”) te leveren producten of door Leverancier te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De partij(en) aan wie de producten en/of diensten in kwestie worden geleverd, alsmede de eventuele andere betrokken contractspartijen van Leverancier worden hierna “Koper” genoemd.

 

2. AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Leverancier is eerst gebonden nadat hij een opdracht, respectievelijk verkoop, definitief schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Alle voorgaande afspraken of toezeggingen komen daarmee te vervallen.

 

3. DE PRIJS

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Tenzij door Leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld, is de verkoopprijs steeds berekend op basis van levering af magazijn. De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, etcetera. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Leverancier gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ook al vindt de verhoging plaats ingevolge bij de aanbieding of aanvaarding of bevestiging te voorziene omstandigheden. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % van de verkoopprijs bedraagt, is Koper gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

Voor leveranties binnen Nederland beneden een totaalbedrag van € 300,00 exclusief BTW per order, worden naast de verzendkosten ook eventuele andere kosten, waaronder behandelingskosten, extra in rekening gebracht.

Indien Koper een bestelling annuleert is Leverancier gerechtigd om annuleringskosten in rekening te brengen. Uitsluitend schriftelijke annuleringen worden door Leverancier in behandeling genomen.

 

4. MONTAGE

Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van Koper.

 

5. LEVERING

De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten wordt door Leverancier steeds naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Indien tussen Leverancier en Koper is overeengekomen dat een bepaald product binnen een specifieke termijn zal worden geleverd, moet de betreffende termijn geacht worden bij benadering te zijn opgegeven en te zijn vastgesteld in de verwachting dat alle terzake relevante omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst niet zullen wijzigen. De enkele overschrijding van een in de voorgaande bepaling genoemde termijn, brengt Leverancier niet in verzuim. In dat geval zal Koper voorafgaand aan het versturen van een eventuele ingebrekestelling in overleg treden met Leverancier omtrent het voorkomen van verdere vertraging.

 

6. RECLAMES

Eventuele klachten omtrent een door Leverancier geleverd product, dienen terstond door Koper aan Leverancier schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 5 dagen na het moment van levering zijn verstreken, kan door Koper niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd.

Indien Koper een verkeerde bestelling plaatst en geleverd krijgt dan kan deze bestelling in overleg met Leverancier worden geretourneerd. Het retourneren van verkeerd bestelde producten komt voor rekening en risico van Koper. Voor het retourneren en crediteren van verkeerd bestelde producten worden kosten in rekening gebracht die in redelijkheid door Leverancier zullen worden vastgesteld.

 

7. BETALING

Tenzij uitdrukkelijk door Leverancier anders is medegedeeld, dient betaling steeds plaats te vinden voor levering van de betreffende producten of diensten.

In geval van levering naar het buitenland dient betaling voorafgaand aan de levering plaats te vinden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door Leverancier anders is medegedeeld. In het geval overeengekomen is dat Leverancier de betreffende producten bedrijfsvaardig en/of geïnstalleerd levert, of dat Leverancier andere diensten levert, dient betaling ook aansluitend aan die levering plaats te vinden. Indien enige installatie of andere dienstverlening niet kan worden voltooid vanwege een niet aan Leverancier toerekenbare omstandigheid, zal Koper toch al direct tot algehele betaling dienen over te gaan.

Indien Leverancier en Koper een proefplaatsing zijn overeengekomen dan dient Koper zorg te dragen voor het tijdig retourneren van het geplaatste product. Door het niet of niet tijdig retourneren van een product is Koper gehouden tot aankoop van het product.

 

Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Leverancier aangewezen bank- of girorekening dan wel contant.

In het geval betaling niet tijdig plaatsvindt, zal Koper aan Leverancier rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn, ter grootte van 1% per maand.
Naast voornoemde rente is Koper aan Leverancier een vergoeding van alle eventuele buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke incassokosten geacht worden minimaal 15% van de openstaande hoofdsom te bedragen.

Koper kan zich jegens Leverancier niet op korting of verrekening beroepen. Iedere betaling door Koper strekt ten eerste tot voldoening van eventueel verschuldigde kosten, schade en rente en daarna tot kwijting van de oudste openstaande vordering.

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT

Alle door Leverancier geleverde zaken blijven onder alle omstandigheden eigendom van Leverancier zolang Koper enige vordering van Leverancier betreffende de tegenprestatie door Koper voor een door Leverancier krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaak niet heeft voldaan. Koper is niet bevoegd de betreffende zaken aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van Koper plaatsvindt. Bij overtreding van het in de vorige zin bepaalde wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.

 

Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren. Koper is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Leverancier op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van Koper op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Leverancier te kennen geeft dit te wensen, door Koper aan Leverancier worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier jegens Koper.

 

Indien Koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier tekort schiet of Leverancier goede grond heeft te vrezen dat Koper in die verplichtingen tekort zal schieten, is Leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.

 

 

 

9. RISICO

Ongeacht hetgeen tussen Leverancier en Koper omtrent kosten van vervoer is overeengekomen, blijven goederen voor risico van Leverancier tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van Koper of van door Koper ingeschakelde derden zijn overgegaan.

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Koper eventueel ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van Leverancier in de nakoming van de overeenkomst zou lijden, indien en voor zover die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.

 

De totale aansprakelijkheid van Leverancier zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

Leverancier is niet aansprakelijk uit hoofde van het in de vorige alinea bepaalde, indien en voor zover Koper zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel als redelijk te achten dekking had kunnen verzekeren.

Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade voor bedrijfsstagnatie, is Leverancier nimmer aansprakelijk.

 

11. GARANTIE

Door Leverancier wordt aan Koper slechts garantie verstrekt indien en voorzover ten aanzien van het betreffende product door de betreffende fabrikant aan Leverancier garantie is verstrekt en indien en voorzover laatstbedoelde garantie nog tenminste 30 dagen voortduurt na het moment dat door Koper jegens Leverancier een beroep op de eerstbedoelde garantie is gedaan.

Wanneer, op aanwijzing van een fabrikant het product ter reparatie of ter vervanging moet worden verzonden naar die fabrikant of naar een door die fabrikant aangewezen derde, dan komt die verzending en het transport voor rekening en risico van Koper.

Leverancier kan als voorwaarde voor de nakoming van zijn garantieverplichtingen verlangen, dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco naar hem of naar een door hem opgegeven adres wordt verzonden, of dat

een opdracht tot regelmatig onderhoud wordt gegeven.

Alle eventuele garantieverplichtingen van Leverancier vervallen indien en zodra ten aanzien van de betreffende zaak door Koper zelf of door derden handelingen strekkende tot aanpassing, tot onderhoud of tot reparatie van die zaak zijn verricht, alsmede indien en zodra sprake is van onjuist, ongebruikelijk of onoordeelkundig gebruik van de roerende zaak in kwestie.

Indien Koper een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling, doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Leverancier het recht om de werkzaamheden en de kosten die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij Koper in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven.

 

12. RETOURZENDINGEN

Producten worden uitsluitend retour genomen na voorafgaand overleg en met instemming van Leverancier. Koper volgt bij het retourneren van producten de instructies van Leverancier op. Het product dient in de originele verpakking in een deugdelijke omdoos te worden geretourneerd. De omdoos dient voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar RMA nummer welke op aanvraag door Leverancier wordt verstrekt. Beschadigingen of defecten ten gevolge van het vervoer van producten zijn voor risico van Koper tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van Leverancier of van door Leverancier ingeschakelde derden zijn overgegaan.

Eventuele kosten die zijn verbonden aan het retourneren van producten komen geheel voor rekening van Koper.

 

13. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

Leverancier garandeert dat de door hem geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van derden. Indien niettemin door Leverancier zou moeten worden erkend, of door een Nederlandse rechter in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door Leverancier geleverd goed inbreuk maakt op rechten van een derde, zal Leverancier te zijner keuze na overleg met Koper het betrokken goed vervangen door een goed dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, dan wel een licentierecht terzake verwerven, dan wel het betrokken goed terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs zonder tot verdere vergoeding gehouden te zijn. Leverancier zal echter niet tot het verrichten van enige prestatie gehouden zijn indien Koper Leverancier niet zodanig tijdig en volledig over de betreffende aanspraken van derden heeft ingelicht dat enige afbreuk is gedaan aan de rechtspositie van Leverancier jegens de andere betrokken partijen.

 

14. OVERMACHT

Tekortkomingen in de nakoming door Leverancier worden in geen geval aan Leverancier toegerekend indien zij worden veroorzaakt door onvoorziene feiten en omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Leverancier zijn ontstaan, zoals onder andere technische storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Leverancier als bij toeleveringsbedrijven, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden. Indien in dergelijke gevallen, of in andere gevallen van overmacht, de overeenkomst door Leverancier slechts gedeeltelijk is nagekomen, zal Koper een redelijk deel van de overeengekomen totale prijs verschuldigd zijn.

 

15. ONTBINDING / BEËINDIGING

Koper wordt geacht in verzuim te zijn indien Koper enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien Leverancier goede gronden heeft te vrezen dat Koper in de nakoming tekort zal schieten terwijl Koper niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen.

In geval van verzuim van Koper is Leverancier gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan Koper en/of, door Koper aan Leverancier verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of, het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

16. GESCHILLEN / TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 
Alle tussen Leverancier en Koper ontstane geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem.

 

Indien beide partijen dit wensen, kan een geschil aan het oordeel van een scheidsgerecht worden onderworpen. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en Handel te Den Haag en doet met inachtneming van de statuten van die raad uitspraak.

Aanbiedingen

B127A-1A1-BDBD - DisplayPort over Cat6 KVM Extender Kit, Transmitter and Receiver, USB, 4K 30Hz, DP1.2a, PoC, HDCP

B127A-1A1-BDBD - DisplayPort over Cat6 KVM Extender Kit, Transmitter and Receiver, USB, 4K 30Hz, DP1.2a, PoC, HDCP

B127A-1A1-BDBD - DisplayPort over Cat6 KVM Extender Kit, Transmitter and Receiver, USB, 4K 30Hz, DP1..

€ 483,48 € 483,48 Excl. BTW: € 399,57

B127A-1A1-BDBH - DisplayPort to HDMI over Cat6 Extender Kit with KVM Support, 4K 60Hz, 4:4:4, USB, PoC, HDCP 2.2, u

B127A-1A1-BDBH - DisplayPort to HDMI over Cat6 Extender Kit with KVM Support, 4K 60Hz, 4:4:4, USB, PoC, HDCP 2.2, u

B127A-1A1-BDBH - DisplayPort to HDMI over Cat6 Extender Kit with KVM Support, 4K 60Hz, 4:4:4, USB, P..

€ 396,70 € 396,70 Excl. BTW: € 327,85

CS16USB-MAXS Anti-bacterieel Oplaad Station voor 16 USB apparaten

CS16USB-MAXS Anti-bacterieel Oplaad Station voor 16 USB apparaten

CS16USB-MAXSOur entry level charging cabinet, sold at the most competitive price for comparable prod..

€ 2.418,79 € 2.418,79 Excl. BTW: € 1.999,00

CS48USB-MAXS Anti-bacterieel Oplaad Station voor 48 USB apparaten

CS48USB-MAXS Anti-bacterieel Oplaad Station voor 48 USB apparaten

CS48USB-MAXSOur top model charging cabinet, sold at the most competitive price for comparable produc..

€ 3.386,79 € 3.628,79 Excl. BTW: € 2.799,00

PlugLock PLC13BK (100/set) C13-C14 Black Cable-to-socket tightening sleeves

PlugLock PLC13BK (100/set) C13-C14 Black Cable-to-socket tightening sleeves

PDU ACCESSORIESPlug Lock PLC13BK plug-lock insert for secure C13 to C14 connections-black (100 pack)..

€ 47,19 € 47,19 Excl. BTW: € 39,00

PlugLock PLC14YW (100st) Zwart Plug-securing Sleeve voor C14

PlugLock PLC14YW (100st) Zwart Plug-securing Sleeve voor C14

Het PLC14YW Plug-Lock-inzetstuk past precies over het uiteinde van een afneembaar C13-netsnoer om te..

€ 47,19 € 47,19 Excl. BTW: € 39,00

USA-19HS USB naar Serieel RS232 Connector Hoge Snelheid USA19HS TrippLite

USA-19HS USB naar Serieel RS232 Connector Hoge Snelheid USA19HS TrippLite

KEYSPAN USB CONNECTORS AND REMOTE CONTROLS Tripp-lite  Keyspan USA-19HS USB high-speed serial a..

€ 71,39 € 71,39 Excl. BTW: € 59,00

ZOMERAANBIEDING SRXCOOL12K Uit voorraad leverbaar Verplaatsbare Server Rack koeler Air Conditioning Airco 12000BTU Professioneel

ZOMERAANBIEDING SRXCOOL12K Uit voorraad leverbaar Verplaatsbare Server Rack koeler Air Conditioning Airco 12000BTU Professioneel

ZOMERAANBIEDING SRXCOOL12K Uit voorraad leverbaar Â COOLING SOLUTIONS Tripp ..

€ 1.729,09 € 1.729,09 Excl. BTW: € 1.429,00